بررسی ادامه تحصیل و کار پزشکان در سوئد


در کشور سوئد مرجعی که مسئول رسیدگی به مدارک پزشکانی که خارج از سوئد فارغ التحصیل شده اند ارگانی دولتی به نام socialstyrelsen است .

این ارگان به مدارک پزشکان رسیدگی میکند و مجوز کار برای پزشکان را صادر میکند. این مرکز بعد از رسیدگی به مدارک دریافتی و قبولی درخواست شخص دو راه را پیش روی پزشکان میگذارد . در حالت اول از شخص خواسته میشود که مدرک قبولی امتحانی به نام Tulen را ارائه نماید و بعد از ارائه این مدرک باید در دوره هایی به نام AT که معادل دوره انترنی در ایران میباشد را به مدت 18 ماه را در بیمارستان بگذراند ، پس از طی دوره مذکور متقاضی مجوز کار یا همان نظام پزشکی سوئد را دریافت خواهد نمود.

مسیر دوم عبارت است از گذراندن دوره آموزشی- امتحانی به مدت 6 ماه در مرکز بهداشتی درمانی یا بیمارستان است. پس از طی این مدت و بر اساس گواهی که فرد مسئول در بیمارستان یا مرکز بهداشتی درمانی در خصوص توانایی و دانش پزشک متقاضی ارائه می کند، تصمیم گیری در خصوص لزوم انجام امتحان تولن، دوره های تکمیلی و … گرفته شده و در صورت تایید، مجوز کار صادر می گردد. پس به نظر میرسد راه اول روش مطمئن تری میباشد. نکته بسیار مهم این است که ارائه مدرک زبان سوئدی در حد C1 در ابتدای امر الزامی میباشد که این مسئله یکی از چالشهای مهم برای پزشکان میباشد.